Visites escolars a la biblioteca

 

✅Els dies 22 i 23 de març, les classes A i B del cicle mitjà de l’escola MªGªCabanes, van visitar la biblioteca municipal torres de l’Aldea, on van gaudir de l’espai, dels llibres i d’una activitat de lectura en veu alta, també van aprofitar per fer-se el carnet de biblioteca, així poden accedir al préstec de tots els llibres i DVD’s. Esperem poder fer més visites guiades i altres activitats, sempre que les mesures sanitàries ens ho permetin.

  Els dies 22 i 23 de març, les classes A i B del cicle mitjà de l’escola MªGªCabanes, van visitar la biblioteca municipal torres de l’Aldea...

XV CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA


 

BASES QUE REGULEN EL XV CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA

 

El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recordi també, com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes aquelles persones amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres.

 

Modalitats:

 

PINTURA (3 modalitats)

 

CATEGORIA JOVE: reservat exclusivament a nois i noies entre els 9 i els 14  anys residents a l’Aldea.

 

Mides: de 45cm*33cm

 

Tema: “lliure”

 

Tècnica: tècniques i procediments lliures

 

Dotació:

 

1r premi: lot de pintura i diploma.

 

Hi haurà un obsequi per a tots els participants.

 

CATEGORIA GENERAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport  sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.

 

Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.  S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm.  Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms,  adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).

 

Tema: “lliure”

 

Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure

 

Dotació: 1 premi de 350 euros.

 

CATEGORIA LOCAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport  sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.

 

Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.  S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm.  Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra i la memòria del procés creatiu, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms,  adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).

 

Tema: “lliure”

 

Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure.

 

Dotació: 1 premi de 250 euros.

 

NARRATIVA.

 

Tema: lliure.

 

Extensió: El treball tindrà una extensió de 5 a 10 fulles escrites per una sola cara i estarà redactat en llengua catalana. L’estil de lletra haurà de ser Times New Roman, mida 12, interlineat 1,5 cm, marge de 2,5 cm.

 

Presentació presencial: Dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica).

 

Presentació telemàtica: Les persones que presentin el seu treball telemàticament ho hauran d’adjuntar dos documents amb format PDF de la següent manera:

 

1r. Document PDF: Haurà d’incorporar el text del treball amb nom d’arxiu: “nom de l’obra.pdf”.

2n.- Document PDF: Haurà d’incorporar les dades de l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica) amb el títol de l’obra: “plicanomobra.pdf”.

 

Dotació: 1r premi de 200 euros.

 

FOTOGRAFIA.

 

Tema: “Mirades de la pandèmia”.

Aquest any, s’han produït canvis a la societat a causa de la pandèmia de la COVID-19.

 

La utilització de les mascaretes ha provocat que deixem de veure les expressions facials de la gent i aprenem a veure els sentiments, només, a través de la mirada.

 

L’edició fotogràfica d’aquest any, serà captar les expressions (alegres, tristes, pensatives, etc.) que a través de les mirades que ens mostra a través de la mascareta, la societat actual.

 

Presentació presencial: Les fotografies tindran un format mínim de 20x30 cm i un màxim de 40x50, hauran d’estar muntades sobre un format rígid de color negre (cartolina, cartró ploma. etc.). Els participants es responsabilitzaran de ser l’únic autor i de que no existeixin drets a tercers. Tindrà que figurar al darrera el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autoria, un correu electrònic i un número de telèfon.

 

Presentació telemàtica: El jovent fins a 29 anys, residents a les Terres de l’Ebre, pot presentar les fotografies telemàticament amb una resolució d’entre 200ppp i 300ppp, fent constar les dimensions d’acord amb el format del concurs (mínim de 20x30 cm màxim 40x50).

 

Limitacions tècniques: les fotografies només podran presentar lleugeres correccions de color i lluminositat, no seran admesos fotomuntatges, ni collages, ni fotografies tipus HDR.

 

Dotació: 1r premi de 200 euros.

 

Bases Generals

 

Les quatre modalitats es regiran per les següents bases generals:

 

-Termini: el termini d’admissió de les obres finalitzarà el 9 d’abril de 2021. Les obres es podran presentar en horari de 9 a 14h a l’Ajuntament de l’Aldea.

 

Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, la Regidora d’Acció Cultural d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la llista dels treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base.

 

-Els premis no seran divisibles.

 

-Cada autor/a podrà presentar un màxim de tres obres.

 

-Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat.

-L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major.

 

-Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.

 

- Les persones guardonades que no assisteixin a l’acte del lliurament dels premis, s’interpretà com una renúncia al premi corresponent. Tot i així, l’autoria pot autoritzar a una persona a recollir-lo en el seu nom i representació, aportat una autorització expressa al jurat per escrit.

 

-Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.

 

Jurat:

 

1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia-Presidència, i en el seu nom de la Regidoria d’Acció Cultural, i estarà constituït de la següent forma i d’acord amb l’article 41 punt 2de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:

 

-       Presidència:

La Regidora d’Acció Cultural, per delegació de l’Il·lm. Sr. Alcalde-President.

 

-       Vocals:

                 Tres membres amb el graduat d’arts aplicades i murals.

Dos membres de la comissió de cultura.

 

-       Secretari/a:

Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a municipal.

 

2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista dels treballs presentats, a l’objecte d’emetre el seu veredicte.

 

3.- El Jurat podrà declarar desert un o més premis en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneixen els mèrits suficients per a ser premiats.

 

4.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Les persones concursants, solament pel fet de participar, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquest. 

 

5.- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui atorgar.

 

6.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el composin, a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació a les persones guanyadores del Concurs. En la mateixa publicació s’indicarà la data de l’entrega dels premis.

 

Publicitat.

 

1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran al web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació Municipal i en els mitjans d’informació municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la Província i se’n farà una referència en el DOGC.

 

2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament al web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació Municipal i en els mitjans d’informació municipal.

   BASES QUE REGULEN EL XV CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA   El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble indep...