dimecres, 5 de maig de 2021

Espai de Cultura responsable 2021

 

🔴 La biblioteca Torres de l’Aldea ha rebut del Departament de Cultura el distintiu com a Espai de Cultura responsable
Aquest distintiu té com a objectiu donar seguretat al públic i prestigi als espais i equipaments culturals. Aquest reconeixement és un element important que mostra la implicació del sector cultural amb els principis bàsics de la nostra societat com la salut, la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat.
Aquest element remarca el compromís assolit per part de l'Ajuntament per prevaldre el caràcter essencial que té la cultura en la societat i assolir un alt nivell d'excel·lència. Així doncs, la cultura en aquest equipament té el compromís de preservar la salut i vetllar per una cultura inclusiva, sostenible i accessible.
Amb aquest reconeixement la Biblioteca Torres de l’Aldea compleix amb les condicions exigides en el Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre. ( https://bit.ly/3t71nyg)

dimecres, 24 de març de 2021

Visites escolars a la biblioteca

 

✅Els dies 22 i 23 de març, les classes A i B del cicle mitjà de l’escola MªGªCabanes, van visitar la biblioteca municipal torres de l’Aldea, on van gaudir de l’espai, dels llibres i d’una activitat de lectura en veu alta, també van aprofitar per fer-se el carnet de biblioteca, així poden accedir al préstec de tots els llibres i DVD’s. Esperem poder fer més visites guiades i altres activitats, sempre que les mesures sanitàries ens ho permetin.

dimecres, 10 de març de 2021

XV CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA


 

BASES QUE REGULEN EL XV CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA

 

El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recordi també, com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes aquelles persones amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres.

 

Modalitats:

 

PINTURA (3 modalitats)

 

CATEGORIA JOVE: reservat exclusivament a nois i noies entre els 9 i els 14  anys residents a l’Aldea.

 

Mides: de 45cm*33cm

 

Tema: “lliure”

 

Tècnica: tècniques i procediments lliures

 

Dotació:

 

1r premi: lot de pintura i diploma.

 

Hi haurà un obsequi per a tots els participants.

 

CATEGORIA GENERAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport  sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.

 

Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.  S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm.  Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms,  adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).

 

Tema: “lliure”

 

Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure

 

Dotació: 1 premi de 350 euros.

 

CATEGORIA LOCAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport  sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.

 

Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.  S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm.  Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra i la memòria del procés creatiu, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms,  adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).

 

Tema: “lliure”

 

Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure.

 

Dotació: 1 premi de 250 euros.

 

NARRATIVA.

 

Tema: lliure.

 

Extensió: El treball tindrà una extensió de 5 a 10 fulles escrites per una sola cara i estarà redactat en llengua catalana. L’estil de lletra haurà de ser Times New Roman, mida 12, interlineat 1,5 cm, marge de 2,5 cm.

 

Presentació presencial: Dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica).

 

Presentació telemàtica: Les persones que presentin el seu treball telemàticament ho hauran d’adjuntar dos documents amb format PDF de la següent manera:

 

1r. Document PDF: Haurà d’incorporar el text del treball amb nom d’arxiu: “nom de l’obra.pdf”.

2n.- Document PDF: Haurà d’incorporar les dades de l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica) amb el títol de l’obra: “plicanomobra.pdf”.

 

Dotació: 1r premi de 200 euros.

 

FOTOGRAFIA.

 

Tema: “Mirades de la pandèmia”.

Aquest any, s’han produït canvis a la societat a causa de la pandèmia de la COVID-19.

 

La utilització de les mascaretes ha provocat que deixem de veure les expressions facials de la gent i aprenem a veure els sentiments, només, a través de la mirada.

 

L’edició fotogràfica d’aquest any, serà captar les expressions (alegres, tristes, pensatives, etc.) que a través de les mirades que ens mostra a través de la mascareta, la societat actual.

 

Presentació presencial: Les fotografies tindran un format mínim de 20x30 cm i un màxim de 40x50, hauran d’estar muntades sobre un format rígid de color negre (cartolina, cartró ploma. etc.). Els participants es responsabilitzaran de ser l’únic autor i de que no existeixin drets a tercers. Tindrà que figurar al darrera el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autoria, un correu electrònic i un número de telèfon.

 

Presentació telemàtica: El jovent fins a 29 anys, residents a les Terres de l’Ebre, pot presentar les fotografies telemàticament amb una resolució d’entre 200ppp i 300ppp, fent constar les dimensions d’acord amb el format del concurs (mínim de 20x30 cm màxim 40x50).

 

Limitacions tècniques: les fotografies només podran presentar lleugeres correccions de color i lluminositat, no seran admesos fotomuntatges, ni collages, ni fotografies tipus HDR.

 

Dotació: 1r premi de 200 euros.

 

Bases Generals

 

Les quatre modalitats es regiran per les següents bases generals:

 

-Termini: el termini d’admissió de les obres finalitzarà el 9 d’abril de 2021. Les obres es podran presentar en horari de 9 a 14h a l’Ajuntament de l’Aldea.

 

Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, la Regidora d’Acció Cultural d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la llista dels treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base.

 

-Els premis no seran divisibles.

 

-Cada autor/a podrà presentar un màxim de tres obres.

 

-Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat.

-L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major.

 

-Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.

 

- Les persones guardonades que no assisteixin a l’acte del lliurament dels premis, s’interpretà com una renúncia al premi corresponent. Tot i així, l’autoria pot autoritzar a una persona a recollir-lo en el seu nom i representació, aportat una autorització expressa al jurat per escrit.

 

-Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.

 

Jurat:

 

1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia-Presidència, i en el seu nom de la Regidoria d’Acció Cultural, i estarà constituït de la següent forma i d’acord amb l’article 41 punt 2de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:

 

-       Presidència:

La Regidora d’Acció Cultural, per delegació de l’Il·lm. Sr. Alcalde-President.

 

-       Vocals:

                 Tres membres amb el graduat d’arts aplicades i murals.

Dos membres de la comissió de cultura.

 

-       Secretari/a:

Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a municipal.

 

2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista dels treballs presentats, a l’objecte d’emetre el seu veredicte.

 

3.- El Jurat podrà declarar desert un o més premis en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneixen els mèrits suficients per a ser premiats.

 

4.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Les persones concursants, solament pel fet de participar, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquest. 

 

5.- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui atorgar.

 

6.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el composin, a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació a les persones guanyadores del Concurs. En la mateixa publicació s’indicarà la data de l’entrega dels premis.

 

Publicitat.

 

1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran al web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació Municipal i en els mitjans d’informació municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la Província i se’n farà una referència en el DOGC.

 

2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament al web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació Municipal i en els mitjans d’informació municipal.

 dimarts, 16 de febrer de 2021

31è PREMI DE NARRATIVA BREU


 📙La Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, convoca el 31è Premi de Narrativa Breu.

✅Les obres participants han de ser en català, inèdites i originals s s'han de presentar d'acord amb les condicions establertes en les bases.

S'estableixen les següents categories:


 • 1a categoria: Cicle Inicial d'Educació Primària
 • 2a categoria: Cicle Mitjà d'Educació Primària
 • 3a categoria: Cicle Superior d'Educació Primària
 • 4a categoria: 1r Cicle d'ESO
 • 5a categoria: 2n Cicle d'ESO
 • 6a categoria: 16 a 18 anys
 • 7a categoria: Més grans de 18 anys
 • 8a categoria: Més grans de 60 anys
🏆Els premis consistiran en:
 • a les categories 1a,2a i 3a:    Lots de llibres i obsequis
 • a les categories 4a i 5a:         100 euros
 • a les categories 6a :               150 euros
 • a la categoria 7a:                   300 euros
  • a la categoria 8a:                   300 euros

  Tots els accèssits obtindran lots de llibres i obsequis.

  ⏳El termini per presentar les obres és el 19 de març 2021 📅

  Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic durant el mes de juny.

  Podeu consultar les bases del premi a: 👇👇

  dijous, 4 de febrer de 2021

  PREMI D'ASSAIG ARTUR BLADÉ I DESUMVILA

   👉El CERE convoca enguany la vintena edició del Premi d’Assaig Artur Bladé i Desumvila, una edició destacada tant per la numeració com, encara més, pel fet que fa poques setmanes que vam commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la mort del president honorari de la nostra entitat. També és una edició especial per les circumstàncies que ens toquen viure, però aquest fet no pot aturar la tasca que el CERE porta a terme des de ja fa més de trenta-cinc anys.

       

  Espai de Cultura responsable 2021

    La biblioteca Torres de l’Aldea ha rebut del Departament de Cultura el distintiu com a Espai de Cultura responsable Aquest distintiu té...